Krav på mer synlig polis i Vetlanda kommun

Dela gärna så dina vänner kan läsa!

Krav på mer synlig polis i Vetlanda kommun

Status: Ej bifall av nuvarande styret (S,C,KD,L).

Bakgrund: större våldsbrott

Det finns i Vetlanda kommun en naturlig och tilltagande oro hos allmänheten efter flera allvarliga händelser som inträffat i Vetlanda kommun. Det allvarliga knivdåd som inträffade i början av mars i år är bara ett fall i raden av flera sådana. Förhoppningsvis kommer alla de som knivskars den här gången att överleva, dock med efterföljande fysiska och psykiska men som de tillsammans med anhöriga och närstående tvingas leva med under lång tid liksom de trauman som blir följden av detta oacceptabla dåd.

För inte så värst länge sedan, i februari 2018, inträffade ett bestialiskt knivmord som efter 130 knivhugg medförde att en kvinna avled och en annan allvarligt skadades vid ett gruppboende på Lasarettsgatan, Vetlanda. I april samma år ägde ännu ett knivdåd rum i Vetlanda, i Tomaslunden, som även det ledde till dödlig utgång.

I centrala Vetlanda, Vitalagatan, skedde i september 2020 en mordbrand. Dessa mera väldokumenterade allvarliga händelser har fått en naturlig följd av ökad oro och otrygghet som på något vis måste leda till motåtgärder för att så snart som möjligt återskapa och bygga upp en berättigad trygghet innan ännu fler allvarliga brott begås. När vi just nu är i färd med att skriva denna motion blir vi återigen påminda om nya skakande upplevelser där 6 unga tjejer vandrande i Illharjenområdet blir knivrånade på sina mobiltelefoner. I en polisrapport beskrivs hur de rånade och dödshotade flickorna blivit ”lätt hysteriska”.

Övrig brottslig verksamhet

Tillsammans med ovanstående beskrivna våldsbrott sker enligt uppgifter från vår socialnämnd ett ökande antal våld i nära relationer. Utöver medborgare som drabbats av inbrott i hemmen och skadegörelser kompletteras bilden av tilltagande ej acceptabel brottslighet. Företag belägna i såväl staden som runtom i vår vidsträckta kommun drabbas dessutom av återkommande inbrott, stölder och skadegörelser som ofta ej blir uppklarade.

Samverkan politiker /samhälleliga aktörer och civilsamhälle/ helhetstänkande

Vetlanda kommun har tecknat ett samarbetsavtal med polisen där kommunen genom vår räddningstjänstpersonal, fältassistenter inom socialnämnden liksom våra frivilligorganisationer tillsammans gör så gott den kan utifrån de resurser som tilldelats. Civilsamhället, ex vis Nattvandrarna och vårt föreningsliv uträttar betydelsefulla insatser för att skapa ökad trygghet.

Behovet av en mer synlig polis är påtagligt för att skapa ökad trygghet. En alltmer tilltagande alkohol och droganvändning skapar otrygga miljöer där resecentrum i Vetlanda är en sådan. Samhället kan inte självt lösa droganvändning med efterföljande problem med mindre än att föräldrar och anhöriga visar större ansvar för att tillsammans i skola och hem tidigt uppmärksamma bekymren genom informationsinsatser och gemensamma åtgärder. Civilsamhället har genom IOGT-NTO vid ett antal tillfällen påtalat behov av att vi politiker borde visa större mod, omtanke, engagemang och handlingskraft för att skapa miljöer utan narkotika och alkoholanvändning i syfte att minska sociala problem i barn och ungdomsåren.

Kraven från våra kommunala politiker om mer synlig polis bör föregås av att Kommunstyrelsen genom dess ordförande snarast kallar samman samtliga politiska gruppledare till en gemensam diskussion med vår lokala polis för att ge ökat samfällt stöd och tyngd i kraven på mer synlig polis i Vetlanda. ”Tillsammans är vi starka” har i olika sammanhang använts och om någon menat något med denna fras måste man självklart kunna leva upp till vad dessa ord bör stå för!  Vi alla politiska partier gemensamt måste visa samverkan för att nå större framgång och enighet, sånt agerande ger resultat och då kan man med rätta använda just orden:  ”Tillsammans är vi starka!” Genom ett samfällt och enigt kommunalt agerande bör våra krav kunna vinna gehör hos polismyndigheten för en ökad och mer synlig polis med ökad trygghet!

Särskilt uttalande från Rikspolischefen

I en direktintervju i TV 2 , programmet Agenda ,med Rikspolischefen efter knivattackerna i Vetlanda förklarade denne tydligt behovet av fler poliser och att sådana borde tillkomma i en kommun av Vetlandas storlek. Problemet är att antalet poliser och resurserna f n ej medger detta men vårt gemensamma mål måste bli att trycka ut polisresurserna så att Vetlanda kan komma i åtnjutande av mer polisnärvaro och mera synlig polis i syfte att skapa ökad trygghet! Vetlanda Framåtanda delar Rikspolischefens uppfattning!

VETLANDA FRAMÅTANDA  föreslår

att kommunens politiker genom ett samfällt och skyndsamt agerande hos Polismyndigheten Region Öst kräver att antalet områdespoliser i Vetlanda utökas från nuvarande 2 plus 2 ( 2 för Vetlanda och 2 för Sävsjö ) till minst 4 plus 2 samt att en utryckningsenhet placeras i Vetlanda.

Vetlanda 2021-03-25

Jan Johansson                        Lola Frödeberg            Lars Brihall

Maria Forsberg- Brihall        Roger Eriksson            Tommy Glans

Malin Brihall                          Inge Bengtsson

Var innehållet till hjälp?

Dela gärna så dina vänner kan läsa!