Barn & utbildning

Barn & utbildning

En skola där trygghet och fler vuxna i rummet ger resultat – vi tror på barnen!

Vetlanda Framåtanda satsar på innehållet i våra lokaler och i undervisning och omsorg i skolan. Vi behöver lägga mycket kraft för barnen i kommunen så de får bästa möjliga start i livet när det gäller undervisning. Detta ska gälla både förskola och grundskola så att så många som möjligt klarar målen att gå vidare i studier med godkända betyg.

Vetlanda Framåtanda är och har varit väldigt tydlig med att kommunen ska ha två högstadieskolor, en i Vetlanda och en i Landsbro. I investeringsbudgeten har betydande anslag för nödvändig upprustning av våra skolor prioriterats liksom anslag för angelägna utbyggnader. Mogärdeskolan i Vetlanda har genomgått en kraftfull upprustning som blivit särskilt kostbar till följd av mångårigt eftersatt underhåll.

VF motsatte sig den nedläggningsiver som de dåvarande styrande partierna drev för att flytta eleverna i Björköby skola till Ekenässjön. Det är oerhört glädjande för oss i VF, som klart och tydligt vill utveckla servicen, se resultatet av vår kamp och kunna notera hur Björköby skola istället blivit för trång vilket medfört att såväl skolan som förskolan på orten byggts ut.

Våra satsningar på förbättringar/tillbyggnader av skolor genomförs f n helt i Vetlanda Framåtandas linje i orterna Myresjö, Korsberga och Kvillsfors. Demografiprognoser upprättas fortlöpande för såväl kommunen som helhet men även uppdelat på kommundelar. Dessa nya och mer nyanserade prognoser ger värdefull vägledning för förändringar inom samtliga verksamheter, så också för Barn och Utbildningsförvaltningen. För centralorten Vetlanda pekar prognoserna med hänvisning till planerad utbyggnad av bostäder tydligt på en behövlig geografisk omprioritering av tänkta nybyggnadsbehov inom förskolan.

VF värnar om alla familjer i Vetlanda kommun. Barn är olika med olika behov. Vi anser därför att föräldrar själva i större utsträckning ska få bestämma den omsorgsform som passar dem bäst och som ger barnen en god start i livet. VF ser det värdefullt med alternativ vilket innebär att föräldrar i större utsträckning ska kunna anlita privata aktörer inom ex pedagogisk omsorg och förskola. Privata alternativ kommer att uppmuntras!

Musikskolan är betydelsefull för barnen. VF kommer att säkerställa fortsatt verksamhet i mer ändamålsenliga lokaler. De långa köerna till musikskolan är något som måste åtgärdas.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?