Kultur & föreningsliv

Kultur & föreningsliv

Vi vill uppmuntra kultur- och föreningslivet i Vetlanda kommun!

Vetlanda Framåtanda anser att bibliotekets nuvarande placering är föredömlig men att lokalerna snarast ska renoveras. I samband med upprustningen skall en större barn och ungdomsavdelning tillskapas där familjer i alla livets skeenden kan träffas. Kommunen bör använda befintliga lokaler i större utsträckning. Kommunen kan med fördel ta lärdom om hur andra löser sådana behov. Hydro Arena, med god tillgång till såväl parkering som restaurang, bör kunna nyttjas betydligt bättre för större arrangemang vilket bör övervägas som alternativ till uppförandet av ett kulturhus. Erfarenheter från andra orter och kommuner bör inhämtas där man använder lokaler mer effektivt.

Badhusfrågorna är för närvarande föremål för utredning. Utrymme i kommunens investeringsbudget för att bygga nya badhuslokaler saknas varför upprustning f n bör ske i såväl Vetlanda som Myresjö. VF anser att anläggningen i Myresjö icke får läggas ner och försvinna. Bibehållandet av servicen i våra kommundelar är särskilt angelägen varför bör övervägas alternativet att en framtida ny badhusanläggning så småningom kan placeras i Myresjö.

Bidragen till föreningslivet bör ses över då dessa inte förändrats sedan ett tiotal år tillbaka. VF vill uppmuntra det omfattande ideella arbete som föreningarna utför.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?