Vård & omsorg

Vård & omsorg

Verksamheter inom vård och omsorg ingår tillsammans med förskola / grundskola i de kommunala kärnområden som vi i Vetlanda Framåtanda kommer att prioritera.

Kommunens demografi med tillhörande prognoser pekar på ett växande behov av insatser inom såväl vården som omsorgen. Antalet boendeplatser bör successivt utökas i den mån vården ej kan säkerställas genom hemhjälpsinsatser i eget boende. Kommunen bör verka för trygghets/seniorboenden såväl i centralorten som utanför Vetlanda.

Vi är till ytan en stor kommun med omfattande landsbygd varför en förhållandevis stor andel av vården naturligt sker genom hemtjänst. En ökad effektivitet skall alltid eftersträvas men detta får aldrig äventyra en god vård och omsorg varför en ökad resurstilldelning måste komma till stånd som tillförsäkrar fler händer inom vården och omsorgen.

Vård och omsorgsnämnden har under senaste året klarat sin budget tack vare de tillfälliga extra bidrag som anvisats från staten. Även inom socialtjänsten ser vi det helt nödvändigt att skapa en budget som bättre kan tjäna som rättesnöre för verksamheten eftersom det är ohållbart att ständigt tvingas redovisa årliga underskott.

Kommunen skall sträva efter kompetent, språkkunnig och erfaren personal inom omsorgen som skapar trygghet.

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?