Ekonomi

Ekonomi

Vetlanda Framåtandas ekonomihantering präglas av ansvarsfull användning av skattemedel med sunt förnuft.

Kommunens investeringsplan uppvisar en alltför hög volym vilket påtalats vid ett flertal tidigare budgetbehandlingar. Vi måste göra erforderliga prioriteringar och förskjutningar i tiden för att skapa utrymme och kunna underhålla kommunens fastigheter och anläggningar. Detta innebär ingalunda investeringsstopp men jämväl nödvändiga och mer kraftfulla prioriteringar.

Kommunens låneskuld ska årligen minska, något som dessvärre i realiteten blivit det motsatta. Om investeringstakten inte sänks kommer driftbudgeten att urholkas med effekten att våra kärnverksamheter vård, skola och omsorg drabbas av försämrade förutsättningar. Med tanke på nuvarande inflationstakt förutspår ett flertal ekonomiska bedömare relativt näraliggande och fortsatta räntehöjningar vilket kommer påverka kommunens ekonomi i ogynnsam riktning till följd av de ytterligare nyupplåningsbehov som en alltför hög investeringsvolym medför. Vi kommer verka för att kommunalskatten ej höjs – målet är snarare att verka för sänkt kommunalskatt.

Vetlanda kommuns bokslut visar i likhet med de allra flesta kommuner och regioner kraftiga överskott som inte med automatik bör användas till en fortsatt alltför hög investeringstakt. Kommunen bör amortera på låneskulden då ekonomin är god. När annars kan en kommun amortera?

Läs mer i partiprogrammet

Var innehållet till hjälp?